Western Rose — witamy!

Oferujemy czar­ter jachtu mor­skiego Western Rose na Bałtyk, Zalew Szczeciński i Jezioro Dąbie.

wr-homeJacht ma 9,4m dłu­go­ści, 1,6m zanu­rze­nia, 6 koi, aktu­alną kartę bez­pie­czeń­stwa P20 i bogate wypo­sa­że­nie — wię­cej szcze­gó­łów na osob­nej stro­nie. Wypłynąć nim można z macie­rzy­stej przy­stani w Szczecinie Dąbiu (PTTK Camping Marina) lub — po usta­le­niu z arma­to­rem — z dowol­nej przy­stani w regio­nie zachodniopomorskim.

Mesa widziana z hundkoiWestern Rose nie jest czar­te­rową „mydel­niczką”, lecz zadba­nym jach­tem mor­skim o kon­struk­cji sta­lo­wej, z drew­nia­nym masz­tem, teako­wym pokła­dem oraz drew­nia­nym wykoń­cze­niem pod pokła­dem. Służy głów­nie swoim wła­ści­cie­lom, a czar­tery pro­wa­dzone są wyłącz­nie w takim zakre­sie, by jacht zaro­bił na swoje utrzy­ma­nie. Dzięki temu stan i kom­fort Western Rose odbie­gają dalece na plus od czar­te­ro­wej śred­niej, zwłasz­cza w tak atrak­cyj­nych cenach, jakie ofe­ru­jemy.

Western Rose został zapro­jek­to­wany i zbu­do­wany w holen­der­skiej stoczni HJB Harlingen w roku 1972. Jest to kon­struk­cja typu Cumulant. Jako już old­ti­mer ofe­ruje żegla­rzom nie­po­wta­rzalny kli­mat, a także wielką przy­jem­ność i bez­pie­czeń­stwo pły­wa­nia. Jacht dotarł do Szczecina spod Liverpoolu drogą mor­ską, co świad­czy o jego dziel­no­ści i goto­wo­ści do mor­skiej żeglugi.

Zapraszamy Państwa do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­łami naszego jachtu i oferty na poszcze­gól­nych pod­stro­nach tej strony.

Załoga Western Rose